superpay

SUPERPAY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Superpay Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi Skyland B Blok No:4B-210 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Superpay Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (“Superpay”) ile Superpay dijital cüzdan mobil uygulamasına (“Uygulama”) üye olan ve Uygulama kapsamında ürün ve hizmetlerden faydalanan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, Kullanıcı’nın Uygulama üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalacaktır.
Superpay’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi ve/veya Uygulama’yı dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. Değişiklikler, Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
MADDE 1. KONU
1.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’ya Ürün ve Hizmetler’in sunulmasına ve Uygulama’nın kullanım koşullarına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlenmesidir.
1.2 Uygulama’da, Uygulama’nın ve Ürün ve Hizmetler’in kullanımına ve/veya dijital cüzdan işlemleri koşullarına ilişkin olarak Superpay tarafından yayınlanan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır. Kullanıcı, Uygulama’da yer alacak her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 2. ÜYELİK
2.1 Kullanıcı, Uygulama’ya üye olmak ve Uygulama’dan faydalanmak için Superpay tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlar. Kullanıcı’nın sağladığı bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmaması nedeniyle Ürün ve Hizmetler’in sunulmamasından Superpay sorumlu değildir.
2.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak için gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu beyan eder. Kullanıcı, Uygulama’ya bir işletme adına üye olmakta ise bu kapsamda gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye aittir. Superpay’in Kullanıcı’nın ilgili işletme adına yetkili olduğuna ilişkin bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın ilgili bilgi ve belgeleri sağlamaması halinde Uygulama üyeliği askıya alınabilir ve Uygulama kapsamındaki ürün ve hizmetlerden yararlanamayabilir.
2.3 Kullanıcı, Uygulama’ya üyeliği sırasında sağladığı ve/veya Uygulama’dan faydalanmasına imkan veren tüm bilgilerini korumakla yükümlüdür. Kullanıcı işbu bilgilerin üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir, aksi takdirde ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı’ya ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her türlü işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir.
2.4 Kullanıcı, Superpay’e sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü kişi adına hareket etmesi, üyeliğinin sair sebepler ile yetkisiz erişime/işleme konu olması veya Uygulama ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi halinde Superpay’e derhal bildirimde bulunacak ve gerekli bilgileri sağlayacaktır. Kullanıcı aksi takdirde söz konusu olacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.
2.5 Superpay, Uygulama ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup, bu halde Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanabilmesi için farklı bilgi girişi yapması gerekebilecektir.
2.6 Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğudur.
2.7 Kullanıcı, Uygulama üzerinden dijital cüzdan işlemleri ile sair işlemlerden, Uygulama’yı kullanılmasından ve Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu kapsamda ortaya çıkan talep ve zarardan SuperPay sorumlu olmayacaktır.
2.8 Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak geliştirme, bakım ve/veya sair çalışmalar nedeniyle Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
2.9 Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Uygulama üzerinden verilen komutlar yazılı talimat niteliğindedir, bu talimat Superpay’e ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda kullanıcı Superpay’i yetkili kılar.
MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 Uygulama üzerinden sunulan ürün ve hizmetler, Superpay tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecek, birtakım özellikler ürünler ve/veya hizmetler kaldırılabilecek ve/veya yenileri eklenebilecektir. Uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler, Superpay’in üçüncü taraflarla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir.
3.2 Ürün ve Hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Superpay ve ilgili mevzuat tarafından gerekli görülen bilgiler, Kullanıcı tarafından derhal sağlanacak, aksi takdirde ürün ve hizmetlerin sağlanmasında gecikmeler söz konusu olabilecektir.
3.3 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın dijital cüzdan işlemlerini Superpay’i aradan çıkararak sair kanallar üzerinden tamamlaması yahut buna yönelik eylemler gerçekleştirmesi, Kullanıcı’nın Uygulama’daki yahut dijital cüzdan hizmetleri sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Superpay, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Superpay’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
3.4 Superpay her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde Uygulama’yı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek veya feshedebilecektir.
3.5 Dijital cüzdan süreçleri ile işlem ücretleri farklılık gösterebilecek, işlem bazında ek güvenlik aşamaları ve/veya sair doğrulama süreçleri söz konusu olabilecektir.
3.6 Kullanıcı’ya sunulan ürün ve hizmetler kapsamında Superpay ve/veya ilgili üçüncü taraflar ile Kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmesi gerekebilecektir. Kullanıcı aksi takdirde bu ürün ve hizmetlerden yararlanamayabileceğini bildiğini kabul eder.
3.7 Kullanıcı, ürün ve hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Superpay’in anlaşmalı olduğu elektronik para kuruluşunun değişebileceğini, bu durumda Uygulama’yı kullanmak ve ilgili ürün ve hizmetlerden faydalanmak için işbu kuruluşun taraf olduğu yeni bir sözleşmenin akdedilmesi gerekeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
3.8 Superpay, tamamen kendi takdirinde olmak üzere zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlemek suretiyle belirlenen kampanya koşullarını sağlayan Kullanıcı’ya indirim kodu ve benzeri faydalar sağlayabilir.
3.9 Uygulama kullanılarak gerçekleştirilecek dijital cüzdan işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle ilgili tarafa geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması, anlaşmalı kurum veya üçüncü taraflarca işlemin gerçekleştirilmemesi vb. sebepler dolayısıyla uğranabilecek zararlardan Superpay sorumlu değildir.
MADDE 4. SORUMLULUK
4.1 Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da yayınlanan kurallar, mevzuata, ahlaka ve adaba ve dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini etkileyebilecek ve/veya engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme riski bulunan fiillerde bulunmayacağını taahhüt eder.
4.2 Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü mülkiyet ve/veya kullanım hakkı Superpay’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama veya Superpay sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Superpay, diğer kullanıcılar veya sair paydaşlara zarar verebilecek iş, işlem veya eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir teşebbüste bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya Superpay’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Superpay sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Superpay’in fikri, sınai ve sair mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde Superpay’in uğradığı tüm zararları fer’ileri ile beraber derhal karşılamakla yükümlüdür.
4.3 Superpay, Uygulama’da yer alan ürün ve içerikler bakımından “yer sağlayıcı” ve “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatlarına sahiptir. Dolayısıyla Superpay’in, Kullanıcı’nın satın alacağı ürün ve içeriklerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.4 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Superpay’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Superpay’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.5 Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Superpay’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Superpay üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
4.6 Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak ilgili mevzuatın kendisine getirdiği yükümlülüklerin gerektirdiği tedbir, süreç ve aksiyonları yerine getirmekten bizzat sorumludur. Superpay, Uygulama’nın Kullanıcı tarafından kullanılmasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ağır kusuru dışında sorumlu değildir. Superpay, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.7 Kullanıcı, üçüncü taraflarca Uygulama kullanılarak yapılan işlemler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü sair üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Superpay’in hiçbir şekilde taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.
4.8 Superpay, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Superpay’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.
MADDE 5. DİĞER HÜKÜMLER
5.1 Kullanıcı, dijital cüzdana ilişkin Uygulama üzerinden gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamında Superpay’in sorumlu olmadığını, Superpay’in Uygulama’yı “OLDUĞU GİBİ” sunduğunu, ticari elverişlilik veya belli bir amaca veya kullanıma uygunluk taahhüdünde bulunmadığını, Superpay’in Uygulama’nın kusurdan ari olacağına veya Kullanıcı’nın sair beklentilerini karşılayacağına dair hiçbir garanti ya da taahhüt vermediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Superpay, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nın kullanımı ve dijital cüzdan faaliyetleri neticesinde yahut Kullanıcılar’ın iş, işlem ve/veya fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
5.3 Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Superpay’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
5.4 İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde meydana gelen sair haller “mücbir sebep” sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
5.5 İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
5.6 Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta Superpay’e ait fiziki ve/veya elektronik kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.