superpay

SUPERPAY ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş.

KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
1) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Superpay Ödeme Hizmetler ve Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz mobil uygulamamız (“Uygulama”) ve bu kapsamdaki ürün ve hizmetlerimizin sunulması çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlar ile (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.
 • Uygulama’ya üyeliğinizin oluşturulması, üyeliğinize ilişkin teyitlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, bu kapsamda ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Öneri, şikayet ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Kullanıcı memnuniyeti , anket ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Açık rızanızı vermeniz halinde doğrudan pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.
3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.
4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Uygulama kapsamında elektronik ortamda mobil uygulamamız, e-posta, çağrı merkezi ve internet sitemiz kanallarından elde edilmekte ve aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Uygulama’ya üyeliğinizin oluşturulması, üyeliğinize ilişkin teyitlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, bu kapsamda ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Öneri, şikayet ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Kullanıcı memnuniyeti, anket ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;
 • Doğrudan pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması,
 • Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.
5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir.
SUPERPAY ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş.
KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin, Superpay Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin doğrudan pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarıma göre özelleştirilerek tarafıma sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.
Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin, Superpay Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından paylaştığım iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü taraflarla paylaşılmasını kabul ediyorum.